Rok 2015

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 401 740,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 68 281,-Kč
Nájem . 5 885,-Kč
Úrok na běžný účet . 33,39
Dotace na les 6280,-
Ostatní výnosy 1 097,- Kč
Celkem tržby . 483 316,39

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 680,-
. služby - těžba, přibližování dřeva 81 386,50

občerstvení 0 Kč
Celkem les . 82 066,50
Vodárna rozbory vody 26 050,- Kč
. elektrika 47 650,80
.
materiál vodárna, opravy vodárny 3 659,- Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody
14 324,- Kč
Celkem vodárna . 91 683,80
Mzdy a odvody . 101 186,- Kč
Poplatky v bance . 1 470,- Kč
Celkem náklady . 276 406,30

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady)   + 206 910,09 Kč

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BÚ     8 550,- KčVýkaz hospodaření - běžná činnost 2015

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2015 2 112 353,01 Kč
Z toho počáteční stav běžná činnost 1 859 784,78 Kč
Celkem příjmy 1 823 417,21
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2015 0 Kč
z FÚ celkem 1 584 380,09
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 281 073,25
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 42 930,75
- fyzické osoby - kap. činnost 34 097,11
- právnické osoby 361 785,14
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 764,- Kč
- daň z nemovitosti 122 134,98
- daň z přidané hodnoty 735 369,28
- provoz loterií 6 225,58 Kč
Dále: .
Poplatek ze psů a správní poplatky
1450,- Kč
Úroky na účtu 1569,12
Za odpady 32 200,- Kč
Dotace 160 200,- Kč
Ostatní 17 218,-
Z prodeje zboží
26 400,- Kč
Z prodeje majetku 0,- Kč
Pojistné plnění 0,- Kč
Celkem výdaje 1 668 342,89
z toho: .
Převod na hospodářskou činnost 0,- Kč
Silnice - opravy a služby 0,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 12 823,-
Dopravní obslužnost 27 179,20,-
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 124 120,- Kč
Požární ochrana
20 279,-
Dary věcné obyvatelům a dětem 12 454,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 7 880,- Kč
Zastupitelstvo 126 312,- Kč
Správa včetně nákupu investic
1 336 490,69
Mikroregion 805,- Kč
Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2015 2 371 074,92
z toho běžná činnost 2 014 858,80 Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 1 336 490,69
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 100 294,- Kč
- DHIM 0,- Kč
- Elektrika 38 982,20
- Plyn 59 411,-
Technické zhodnocení veř. osvětlení 98 177,91 Kč
Technické zhodnocení vodovod 142 511,- Kč
- Poplatky bance 4 805,20 Kč
- Telefon, poštovné 7 482,-
- Kancelářský materiál, kolky, knihy, cestovné apod. 28 595,-
- Nákup služeb (dovoz obědů, aktualizace programu atd.) 63 942,38
- Rekonstrukce prodejny VII. etapa 422 449,- Kč
- Nákup pozemku 266 500,- Kč
- Opravy 102 223,- Kč
- Dr. HM 1 118,- Kč

Dotace 166 480,-
z toho: .
1. rekonstrukce prodejny VII. etapa 105 000,- Kč
2. pro SDH 800,- Kč
3. na hospodářskou činnost 6 280,- Kč
4. na volby 0,-
5. na správu 54 400,- Kč

Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2015 2 371 074,92
z toho - běžná činnost 983 105,02
-na termínovaném účtu 825 335,27
- hospodářská činnost 356 216,12
- běžný účet u ČNB 201 959,51 Kč
- pokladna 4 459,- Kč


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2015

Majetek k 31.12.2014 k 31.12.2015
018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 434,- 31 434,-
019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek 201 110,- 201 110,-
021 stavby 8 468 661,65 8 566 839,56
022 samostatné movité věci 427 802,80 427 802,800
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 562 215,62 562 215,62
031 pozemky 7 676 118,63 7 942 618,63
042 pořízení majetku 2 652 761,06 3 217 721,06
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 25 000,- 25 000,-
063 dluhové cenné papíry 400 000,- 400 000,-
Celkem 20 445 103,76 21 374 741,67


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Přezkoumání hospodaření proběhlo dne 26.5.2016 s výsledkem  "s výhradami".
Celá zpráva k nahlédnutí zde.

ZPĚT