Rok 2014

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 155 385,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 49 430,-Kč
Nájem . 5 885,-Kč
Úrok na běžný účet . 114,12
Dotace na les 0,- Kč
Celkem tržby . 210 814,12

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 3 447,-
. služby - těžba, přibližování dřeva 18 438,-

občerstvení 0 Kč
Celkem les . 21 915,-
Vodárna rozbory vody 18 330,- Kč
. elektrika 46 039,81
.
materiál vodárna, opravy vodárny 10 632,- Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody
13 608,- Kč
Celkem vodárna . 88 609,81
Mzdy a odvody . 86 488,- Kč
Poplatky v bance . 1 637,- Kč
Celkem náklady . 198 649,81 

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady)   + 12 164,31 Kč


Výkaz hospodaření - běžná činnost 2014

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2013 1 253 542,59 Kč
Celkem příjmy 2 269 328,66
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2013 0 Kč
z FÚ celkem 1 520 790,40
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 273 780,60
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 8 984,93
- fyzické osoby - kap. činnost 31 124,40
- právnické osoby 357 010,89
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 510,- Kč
- daň z nemovitosti 113 568,52
- daň z přidané hodnoty 730 259,-
- provoz loterií 5 552,06 Kč
Dále: .
Poplatek ze psů a správní poplatky
1550,- Kč
Úroky na účtu 13 465,86
Za odpady 32 600,- Kč
Dotace 192 915,40
Ostatní 13 007,50
Vrácené dluhopisy
390 000,- Kč
Z prodeje majetku 105 000,- Kč
Celkem výdaje 1 641 259,88
z toho: .
Převod na hospodářskou činnost 0,- Kč
Silnice - opravy a služby 0,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 18 014,66
Dopravní obslužnost 27 122,-
Na školství ??????,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 119 392,- Kč
Požární ochrana
17 012,-
Dary věcné obyvatelům a dětem 13 405,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 16 593,01 Kč
Zastupitelstvo 93 912,- Kč
Správa včetně nákupu investic
1 305 668,81
Mikroregion
825,- Kč
Volby - evropský parlament
15 764,- Kč
Volby - obecní zastupitelstvo 13 551,40 Kč
Na statistiku 0,- Kč
Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2014 2 112 353,01

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 1 305 668,81
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 132 168,- Kč
- DHIM 55 055,- Kč
- Elektrika 23 981,86
- Plyn 62 241,-
- Poplatky bance 4 479,40 Kč
- Telefon, poštovné 8 162,90
- Kancelářský materiál, kolky, knihy, cestovné apod. 28 415,-
- Nákup služeb (dovoz obědů, aktualizace programu atd.) 69 931,40
- Rekonstrukce prodejny V. etapa 355 781,38
- Nákup pozemku 9 540,- Kč
Opravy 493 902,87 Kč
- Dr. HM 62 010,- Kč

Dotace 192 915,40
z toho: .
1. rekonstrukce prodejny V. etapa 106 000,- Kč
2. pro SDH 3 200,- Kč
3. na hospodářskou činnost 0,- Kč
4. na volby 29 315,40
5. na správu 54 400,- Kč

Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2014 2 112 353,01
z toho - běžná činnost 1 088 238,39
-na termínovaném účtu 623 863,38
- hospodářská činnost 252 568,53
- běžný účet u ČNB 147 682,71 Kč


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2014

Majetek k 31.12.2013 k 31.12.2014
018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 434,- 31 434,-
019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek 201 110,- 201 110,-
021 stavby 8 468 661,65 8 468 661,65
022 samostatné movité věci 752 487,70 427 802,80
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 546 545,62 562 215,62
031 pozemky 7 676 093,87 7 676 118,63
042 pořízení majetku 2 296 979,68 2 652 761,06
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 25 000,- 25 000,-
063 dluhové cenné papíry 790 000,- 400 000,-
Celkem 20 788 312,52 20 445 103,76


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 14. května 2015, v závěru bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Celá zpráva k nahlédnutí zde.


ZPĚT