Rok 2013

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 223 111,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 49 245,-Kč
Nájem . 5 885,-Kč
Úrok na běžný účet . 282,50
Dotace na les 0,- Kč
Celkem tržby . 278 523,50

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 25 182,-
. služby - těžba, přibližování dřeva 70 278,-

občerstvení 0 Kč
Celkem les . 95 460,-
Vodárna rozbory vody 23 851,- Kč
. elektrika 50 568,24
.
materiál vodárna, opravy vodárny 340,- Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody
13 264,- Kč
Celkem vodárna . 88 023,24
Mzdy a odvody . 98 035,- Kč
Poplatky v bance . 1 469,- Kč
Celkem náklady . 282 987,24

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady)   - 4 463,74 Kč

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BÚ     0,- Kč

Hospodářský výsledek po zdanění = ztráta  - 4 463,74 Kč Výkaz hospodaření - běžná činnost 2013

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2013 1 736 507,59 Kč
Celkem příjmy 1 800 624,79
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2013 0 Kč
z FÚ celkem 1 490 341,45 
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 291 050,96
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 16 340,39
- fyzické osoby - kap. činnost 31  638,61
- právnické osoby 324 488,60
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 510,- Kč
- daň z nemovitosti 119 802,48
- daň z přidané hodnoty 699 652,77
- provoz loterií 6 857,64 Kč
Dále: .
Poplatek ze psů a správní poplatky
1795,- Kč
Úroky na účtu 7 899,84
Za odpady 32 600,- Kč
Dotace 202 537,- Kč
Ostatní 12 779,50
Dary
26 000,- Kč
Z prodeje majetku 4 440,- Kč
Pojistné plnění 22 232,- Kč
Celkem výdaje 2 057 199,31
z toho: .
Převod na hospodářskou činnost 0,- Kč
Silnice - opravy a služby 8 197,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 25 517,90
Dopravní obslužnost 26 463,-
Na školství 54 435,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 122 324,- Kč
Požární ochrana
39 170,30
Dary věcné obyvatelům a dětem 7 231,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 25 579,- Kč
Zastupitelstvo 94 224,- Kč
Správa včetně nákupu investic
827 035,11
Vzhled obce, hřiště
606,- Kč
Volby -  prezidentské
18 461,- Kč
Volby - parlamentní 17 956,- Kč
Na statistiku 0,- Kč
Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2013 1 253 542,59

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 827 035,11
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 84 618,- Kč
- DHIM 275 880,- Kč
- Elektrika 15 777,12
- Plyn 100 343,-
- Poplatky bance 15 000,80 Kč
- Telefon, poštovné 8 509,71
- Kancelářský materiál, kolky, knihy, cestovné apod. 1 752,-
- Nákup služeb (dovoz obědů, aktualizace programu atd.) 67 561,20,-
- Rekonstrukce prodejny V. etapa 251 703,-,- Kč
- Nákup pozemku 0,- Kč
- Dr. HM 5 890,28 K4

Dotace 202 537,-
z toho: .
1. rekonstrukce prodejny V. etapa 109 000,- Kč
2. pro SDH 2 720,- Kč
3. na hospodářskou činnost 0,- Kč
4. na volby 36 417,-
5. na správu 54 400,- Kč

Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2013 1 253 542,59
z toho - běžná činnost 357 350,65
-na termínovaném účtu 820 561,14
- hospodářská činnost 21 826,89
- běžný účet u ČNB 53 803,91 Kč


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2013

Majetek k 31.12.2012 k 31.12.2013
018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 434,- 31 434,-
019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek 201 110,- 201 110,-
021 stavby 8 468 661,65 8 468 661,65
022 samostatné movité věci 476 607,70 752 487,70
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 540 655,34 546 545,62
031 pozemky 7 685 366,50 7 676 093,87
042 pořízení majetku 2 045 276,68 2 296 979.68
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 25 000,- 25 000,-
063 dluhové cenné papíry 0,- 790 000,-
Celkem 19 474 111,87 20 788 312,52


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 27.5.2014 s výhradou. Obec přijme k výhradě náležitá opatření k předejítí opakování stejné chyby.
Celou zprávu o přezkoumání hospodaření naleznete zde.

ZPĚT