Rok 2012

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 1 740,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 51 410,-Kč
Nájem . 5 885,-Kč
Úrok na běžný účet . 988,73
Dotace na les 258 550,- Kč
Celkem tržby . 318 573,73

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 9 510
. služby - těžba, přibližování dřeva 0 Kč

občerstvení 0 Kč
Celkem les . 9 510,-
Vodárna rozbory vody 18 644,- Kč
. elektrika 49 855,68
.
materiál vodárna, opravy vodárny 692,- Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody
13 408,- Kč
Celkem vodárna . 82 599,68
Mzdy a odvody . 115 524,- Kč
Poplatky v bance . 1 796,- Kč
Celkem náklady . 209 429,68

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady)   109 144,05 Kč

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BÚ     0,- Kč

Hospodářský výsledek po zdanění = zisk  109 144,05 Kč 

S hospodářským výsledkem naloženo takto:  celá částka zisku ve výši 109 144,05 Kč bude ponechána v hospodářské činnosti na krytí ztrát minulých let.Výkaz hospodaření - běžná činnost 2012

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2012 1 106 341,40 Kč
Celkem příjmy 1 727 736,63
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2011 0 Kč
z FÚ celkem 1 224 284,50
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 225 967,54
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 9 119,56
- fyzické osoby - kap. činnost 28 278,95
- právnické osoby 276 305,78
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 510,- Kč
- daň z nemovitosti 120 899,47
- daň z přidané hodnoty 559 320,- Kč
- provoz loterií 3 883,30 Kč
Dále: .
Poplatek ze psů a správní poplatky
2 020,- Kč
Úroky na účtu 7 317,63
Za odpady 33 600,- Kč
Dotace 444 644,- Kč
Ostatní 5 870,50 
Dary
10 000,- Kč
Z prodeje majetku 0,- Kč
Celkem výdaje 1 229 023,93
z toho: .
Převod na hospodářskou činnost 258 550,- Kč
Silnice - opravy a služby 30 582,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 25 003,35
Dopravní obslužnost 26 215,10
Na školství 98 496,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 121 328,- Kč
Požární ochrana
46 895,20
Dary věcné obyvatelům a dětem 10 311,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 7 924,- Kč
Zastupitelstvo 94 227,- Kč
Správa včetně nákupu investic
596 140,30
Vzhled obce, hřiště
11 622,- Kč
Volby - krajské a prezidentské
18 494,- Kč
Na statistiku 0,- Kč
Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2012 1 736 507,59

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 596 140,30
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 109 164,- Kč
- DHIM 0,- Kč
- Elektrika 25 878,40
- Plyn 69 934,28
- Poplatky bance 14 192,85 Kč
- Telefon, poštovné 10 036,29
- Kancelářský materiál, kolky, knihy, cestovné apod. 8 000,-
- Nákup služeb (dovoz obědů, aktualizace programu atd.) 38 894,-
- Rekonstrukce prodejny IV. etapa 320 040,48,- Kč
- Nákup pozemku 0,- Kč

Dotace 444 644
z toho: .
1. rekonstrukce prodejny IV. etapa 107 000,- Kč
2. pro SDH 500,- Kč
3. na hospodářskou činnost 258 550,- Kč
4. na volby 18 494,-
5. na správu 60 100,- Kč

Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2012 1 736 507,59
z toho - běžná činnost 674 652,58
-na termínovaném účtu 813 637,64
- hospodářská činnost 248 217,37


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2012

Majetek

k 31.12.2011

k 31.12.2012

018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek

31 434,-

31 434,-

019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek

201 110,00

201 110,00

021 stavby

8 468 661,65

8 468 661,65

022 samostatné movité věci

476 607,70

476 607,70

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek

560 429,34

540 655,34

031 pozemky

7 685 366,50

7 685 366,50

042 pořízení majetku

1 725 236,-

2 045 276,68

069 ostatní dlouhodobý finanční majetek

25 000,00

25 000,00

Celkem

19 173 845,39

19 474 111,87

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 14.5.2013, v závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně či nesprávnosti účetnictví.

ZPĚT