Rok 2011

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 30 651,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 48 725,-Kč
Nájem . 5 885,-Kč
Úrok na běžný účet . 427,96
Dotace na les 9 622,- Kč
Celkem tržby . 95 360,96

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 19 159
. služby - těžba, přibližování dřeva 6 639

občerstvení 0 Kč
Celkem les . 25 798,-
Vodárna rozbory vody 24 277,- Kč
. elektrika 40 372,22
.
materiál vodárna, opravy vodárny 0 Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody
13 214,- Kč
Celkem vodárna . 77 863,22
Mzdy a odvody . 126 848,- Kč
Poplatky v bance . 5 039,- Kč
Celkem náklady . 235 548,22

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady)    -140 187,26

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BÚ     0,- Kč

Hospodářský výsledek po zdanění   - 140 187,26 Kč  - ztrátaVýkaz hospodaření - běžná činnost 2011

Počáteční stav k 1.1.2011 851 142,01 Kč
Celkem příjmy 1 480 337,71
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2010 0 Kč
z FÚ celkem 1 162 791,30
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 248 471,89
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 6 383,24 Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 22 384,21
- právnické osoby 231 881,98
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 510,- Kč
- daň z nemovitosti 116 524,98
- daň z přidané hodnoty 536 635,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů a správní poplatky
1 970,- Kč
Úroky na účtu 4 138,41
Za odpady 33 400,- Kč
Dotace 181 604,- Kč
Ostatní 54 474,-
Dary
20 000,- Kč
Z prodeje majetku 21 960,- Kč
Celkem výdaje 1 107 385,08
z toho: .
Převod na hospodářskou činnost 109 672,- Kč
Silnice - opravy a služby 13 350,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 12 267,44
Dopravní obslužnost 28 640,60
Na školství 186 000,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 114 0638,- Kč
Požární ochrana
15 099,-
Dary věcné obyvatelům a dětem 22 900,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 8 463,- Kč
Zastupitelstvo 94 976,- Kč
Správa včetně nákupu investic
497 266,04
Vzhled obce, hřiště
4 688,- Kč
Volby - parlament, senát, obce
0,- Kč
Na statistiku 0,- Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2011 1 219 379,33

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 497 266,04 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 76 931,- Kč
- DHIM 12 776,- Kč
- Elektrika 36 301,29
- Plyn 66 073,81
- Poplatky bance 15 889,- Kč
- Telefon, poštovné 13 8685,94
- Kancelářský materiál, kolky, knihy, cestovné apod. 18 896,-
- Nákup služeb (dovoz obědů, aktualizace programu atd.) 33 765,-
- Rekonstrukce prodejny III. etapa 206 565,- Kč
- Nákup pozemku 16 200,- Kč

Dotace 181 604
z toho: .
1. rekonstrukce prodejny III. etapa 111 000,- Kč
2. SZIF - poradenství 0,- Kč
3. na hospodářskou činnost - prořezávka 9 672,- Kč
4. na volby 0,-
5. na správu 60 100,- Kč
6. na sčítání lidu
822,- Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2011 1 219 379,33
z toho - běžná činnost 798 027,27
-na termínovaném účtu 308 314,17
- hospodářská činnost 113 037,89


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2011

Majetek

k 31.12.2011

k 31.12.2010

018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek

31 434,-

17 413,40

019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek

201 110,00

201 110,00

021 stavby

8 468 661,65

8 468 661,65

022 samostatné movité věci

476 607,70

554 085,70

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek

560 429,34

482 951,34

031 pozemky

7 685 366,50

7 634 386,09

042 pořízení majetku

1 725 236,-

1 403 873,20

069 ostatní dlouhodobý finanční majetek

25 000,00

25 000,00

Celkem

19 173 845,39

18 787 481,38

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 8.2.2012, v závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně či nesprávnosti účetnictví.

ZPĚT