Rok 2010

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 171 012,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 47 808,-Kč
Nájem . 5 985,-Kč
Úrok na běžný účet . 669,18
Dotace na les 35 440,- Kč
Celkem tržby . 260 914,18

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 22 242
. služby - těžba, přibližování dřeva 38 816

občerstvení 100 Kč
Celkem les . 61 158,00
Vodárna rozbory vody 19 180,- Kč
. elektrika 43 927,70
.
materiál vodárna, opravy vodárny 5 650 Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody
13 022,- Kč
Celkem vodárna . 81 779,70
Mzdy a odvody . 125 555,- Kč
Poplatky v bance . 9 556,- Kč
Celkem náklady . 278 048,70

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady)    -17 134,52

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BÚ     0,- Kč

Hospodářský výsledek po zdanění   - 17 134,52 Kč  - ztrátaVýkaz hospodaření - běžná činnost 2010

Počáteční stav k 1.1.2010 1 691 036,67
Celkem příjmy 1 456 157,41
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2009 0 Kč
z FÚ celkem 1 115 266,05
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 231 861,22,- Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 13 191,46
- fyzické osoby - kap. činnost 20 900,48
- právnické osoby 206 425,89,- Kč
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 500,- Kč
- daň z nemovitosti 109 259,00
- daň z přidané hodnoty 533 118,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů a správní poplatky
1 950,- Kč
Úroky na účtu 3 239,86
Za odpady 32 400,- Kč
Dotace 267 863,- Kč
Ostatní 9 688,50
Dary
10 000 Kč
Z prodeje majetku 15 750 Kč
Celkem výdaje 2 219 934,27
z toho: .
Převod na hospodářskou činnost 35 440,- Kč
Silnice - opravy a služby 61 550,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 13 037,46
Dopravní obslužnost 28 255,80
Na školství 213 195,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 107 348,- Kč
Požární ochrana
42 640,-
Dary věcné obyvatelům a dětem 22 072,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 7.923,- Kč
Zastupitelstvo 93 422,- Kč
Správa včetně nákupu investic
1 537 386,01
Vzhled obce, hřiště
16 042,- Kč
Volby - parlament, senát, obce
40 556,- Kč
Na statistiku 1.067,- Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2010 426 267,74

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 1 537 386,01
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 75 249,- Kč
- DHIM 10 949,- Kč
- Elektrika 27 145,66
- Plyn 52 098,28
- Poplatky bance 21 457,- Kč
- Telefon, poštovné 13 785,27
- Kancelářský materiál, kolky, knihy, cestovné apod. 15 513,-
- Nákup služeb (dovoz obědů, aktualizace programu atd.) 52 797,60
- Rekonstrukce prodejny II. etapa 1 267 391,20,- Kč
- Nákup pozemku 1000,- Kč

Dotace 267.863
z toho: .
1. rekonstrukce prodejny II. etapa 111 000,- Kč
2. SZIF - poradenství 31 680,- Kč
3. na hospodářskou činnost - prořezávka 3 760,- Kč
4. na volby 40 556
5. na správu 79 800,- Kč
6. na sčítání lidu
1 067,- Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2010 851 142,01
z toho - běžná činnost 426 267,74
-na termínovaném účtu 307 121,07
- hospodářská činnost 117 753,20


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2010

Majetek

k 31.12.2008

k 31.12.2009

018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek

17 413,40

7 413,40

019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek

201 110,00

201 110,00

021 stavby

8 468 661,65

8 440 857,65

022 samostatné movité věci

554 085,70

554 085,70

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek

482 951,34

471 829,34

031 pozemky

7 634 386,09

7 650 816,69

042 pořízení majetku

1 403 873,20

313 550,00

069 ostatní dlouhodobý finanční majetek

25 000,00

25 000,00

Celkem

18 787 481,38

17 674 662,78

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 16.5.2011, v závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně či nesprávnosti účetnictví.

ZPĚT