Rok 2009

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 293 822,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 42 337,-Kč
Nájem . 6 085,-Kč
Úrok na běžný účet . 1588,72 Kč
Dotace na les 3 600,- Kč
Celkem tržby . 347 432,72 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 138 700 Kč
. služby - těžba, přibližování dřeva 119 882,30 Kč
občerstvení 2 887 Kč
poradenství 47 535 Kč
Celkem les . 309 004,30 Kč
Vodárna materiál vodárna 276,- Kč
. rozbory vody 25 863,- Kč
. elektrika 39 286,52 Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody včetně penále 13 694,- Kč
Celkem vodárna . 79 119,52 Kč
Mzdy a odvody . 245 706,- Kč
Poplatky v bance . 9 679,- Kč
Celkem náklady . 643 508,82 Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady)    - 296 076,10 Kč

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BČ     0,- Kč

Hospodářský výsledek po zdanění   - 296 076,10 Kč  - ztrátaVýkaz hospodaření - běžná činnost 2009

Počáteční stav k 1.1.2009 1 516 987,39 Kč
Celkem příjmy 1 544 112,84 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2008 137 335,74 Kč
z FÚ celkem 1 121 671,65 Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 243 004,42,- Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 12 479,11 Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 20 856,97 Kč
- právnické osoby 257 517,65,- Kč
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 8 573,- Kč
- daň z nemovitosti 107 432,50,- Kč
- daň z přidané hodnoty 471 808,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1 900,- Kč
Úroky na účtu 10 678,45 Kč
Za odpady 32 400,- Kč
Dotace 232 372,- Kč
Ostatní 7 755,- Kč
Celkem výdaje 1 563 934,56 Kč
z toho: .
Převod na hospodářskou činnost 203 600,- Kč
Silnice - opravy a služby 10 264,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 19 914,99 Kč
Dopravní obslužnost 23 669,50 Kč
Na školství 225 360,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 115 354,- Kč
Požární ochrana vč. nového čerpadla(poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 30 129,90 Kč
Dary věcné obyvatelům a dětem 23 054,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 8 639,- Kč
Zastupitelstvo 94 257,- Kč
Správa 784 449,17 Kč
Vzhled obce 9 208,- Kč
Volby EU 16 035,- Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2009 1 497 165,67Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 784 449,17 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 68 235,- Kč
- DHIM (vybavení tělocvičny a kanceláře) 83 997,46 Kč
- Elektrika 25 607,49 Kč
- Plyn 68 627,77 Kč
- Poplatky bance 19 748,- Kč
- Telefon, poštovné 17 158,12 Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál, kolky, apod. 12 038,73 Kč
- Nákup služeb (dovozobědů, aktualizace programů) 25 235,10 Kč
- Rekonstrukce prodejny 1. etapa 234 050,- Kč
- Kanalizace - projekt pro ÚŘ 69 385,- Kč
- Nákup pozemků 160 366,50,- Kč

Dotace 232 372 Kč
z toho: .
1. rekonstrukce prodejny 1. etapa 134 000,- Kč
2. na CzechPoint 71 337,- Kč
3. na hospodářskou činnost - prořezávka 3 600,- Kč
4. na volby do EU 16 035 Kč
5. na správu 7 400,- Kč

Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2009 1 691 036,67 Kč
z toho - běžná činnost 391 202,23 Kč
-na termínovaném účtu 1 105 963,44 Kč
- hospodářská činnost 193 871,-Kč


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2009

Majetek

k 31.12.2008

k 31.12.2009

018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek

17 413,40

7 413,40

019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek

201 110,00

201 110,00

021 stavby

8 352 076,15

8 440 857,65

022 samostatné movité věci

174 345,80

554 085,70

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek

344 776,50

471 829,34

031 pozemky

7 490 202,97

7 650 816,69

042 pořízení majetku

143 319,50

313 550,00

069 ostatní dlouhodobý finanční majetek

25 000,00

25 000,00

Celkem

16 748 244,32

17 674 662,78

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 26.5.2010, v závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně či nesprávnosti účetnictví.

ZPĚT