Rok 2008

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 698 827,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 50 914,-Kč
Nájem . 5 985,-Kč
Úrok na běžný účet . 3 776,69 Kč
Dotace na les 36 360,- Kč
Celkem tržby . 795 862,69 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 35 362,50 Kč
. služby - těžba, přibližování dřeva 156 775,50 Kč
Celkem les . 192 138,- Kč
Vodárna materiál vodárna 24 080,- Kč
. rozbory vody 20 628,- Kč
. elektrika 36 363,95 Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody včetně penále 48 786,- Kč
Celkem vodárna . 129 857,95 Kč
Mzdy a odvody . 228 551,- Kč
. . .
Poplatky v bance . 7 980,- Kč
Celkem náklady . 558 526,95 Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) 237 335,74 Kč

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BČ     0,- Kč

Hospodářský výsledek po zdanění      237 335,74 Kč


S hospodářským výsledkem naloženo takto:

Obec uplatnila snížení základu daně podle § 7 odst.20 a proto převede celý hospodářský výsledek za rok 2008 z hospodářského účtu na účet pro běžnou činnost takto:

  1. částku získanou úsporou daňové povinnosti ve výši 57 120,-. Tato částka bude použita na vyjmenované účely dle §7 odst. 20 (např. školství, dopravní obslužnost)

  2. a zbytek hospodářského výsledku ve výši 80 215,74 – (bude rozpočtován dle potřeby)

Zbývajících 100 000,- Kč bude ponecháno na účtu hospodářské činnostu a tím navýšena částka ve fondu hospodářské činnosti z 200 000,- z roku 2004 na 300 000 aby bylo na potřebné výdaje (sazenice, sázení, mzdy apod.).

Výkaz hospodaření - běžná činnost 2008

Počáteční stav k 1.1.2008 609 681,38 Kč
Celkem příjmy 2 490 404,36 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2007 49 005,43
z FÚ celkem 1 150 633,20 Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 206 159,- Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 21 709,20 Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 21 103,- Kč
- právnické osoby 362 367,- Kč
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 510,- Kč
- daň z nemovitosti 55 651,- Kč
- daň z přidané hodnoty 483 134,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1 675,- Kč
Poplatky správní 290,- Kč
Úroky na účtu 5 282,93 Kč
Za odpady 32 200,- Kč
Dotace 309 285,30 Kč
Ostatní 15 767,50 Kč
Za dřevo po kalamitě 926 265,- Kč
Celkem výdaje 1 583 098,35 Kč
z toho: .
Silnice - opravy a služby 19 778,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 11 146,31 Kč
Dopravní obslužnost 26 637,- Kč
Na školství 220 600,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 108 966,- Kč
Požární ochrana vč. nového čerpadla(poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 79 639,20 Kč
Dary věcné obyvatelům a dětem 16 542,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 68 169,- Kč
Zastupitelstvo 94 769,- Kč
Správa 861 429,54 Kč
Ostatní převody 37 090,- Kč
Vzhled obce 20 612,- Kč
Volby 17 720,30 Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2008 1 516 987,39 Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 861 429,54 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 68 864,- Kč
- DHIM (vybavení tělocvičny a kanceláře) 47 830,- Kč
- Elektrika 21 922,74 Kč
- Plyn 46 975,93 Kč
- Poplatky bance 18 522,- Kč
- Telefon, poštovné 13 505,47 Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál, kolky, apod. 12 236,40 Kč
- Nákup služeb (dovozobědů, aktualizace programů) 19 422,70 Kč
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice 200 686,30 Kč
- Kanalizace - projednávání 10 115,- Kč
- Nákup prodejny 244 117,- Kč
- Územní plán 136 850,- Kč
- Nákup pozemků- vedle Šimka, pod prodejnou 20 382,- Kč

Dotace 309 285,30 Kč
z toho: .
1. na návrh územního plánu 86 250,- Kč
2. na rekonstrukci hasičské zbrojnice se zvonicí 116 000,- Kč
3. na "Líbí se nám v knihovně" 42 000,- Kč
4. na hospodářskou činnost - prořezávka 12 080,- Kč
5. na hospodářskou činnost - přibližování 24 280,- Kč
6. na volby do zastupitelstva kraje 17 720,30 Kč
7. JPO - výdaje na hasičské stejnokroje 3 755,- Kč
8. na správu 7 200,- Kč

Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2008 1 945 326,63 Kč
z toho - běžná činnost 1 516 987,39 Kč
- hospodářská činnost 428 339,24 Kč

ZPĚT