Rok 2007

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 178 522,- Kč
Tržba za vodu ...ke zdanění . 48 940,-Kč
Nájem . 5 885,-Kč
Úrok na běžný účet . 1 519,23 Kč
Dotace na les 3 040,- Kč
Celkem tržby . 237 906,23 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 23 273,- Kč
. služby - těžba, přibližování dřeva 36 316,- Kč
Celkem les . 59 589,- Kč
Vodárna materiál vodárna 3 494,- Kč
. rozbory vody 21 681,50 Kč
. elektrika 40 176,30 Kč
Celkem vodárna . 65 351,80 Kč
Mzdy a odvody . 57 433,- Kč
. . .
Poplatky v bance . 6 527,- Kč
Celkem náklady . 188 900,80 Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) 49 005,43 Kč

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BČ     0,- Kč

Hospodářský výsledek po zdanění      49 005,43 Kč


S hospodářským výsledkem naloženo takto:

Obec uplatnila snížení základu daně podle § 7 odst.20 a proto převede celý hospodářský výsledek za rok 2007 z hospodářského účtu na účet pro běžnou činnost takto:

  1. částku získanou úsporou daňové povinnosti ve výši 11 760,-. Tato částka bude použita na vyjmenované účely dle §7 odst. 20 (např. školství, dopravní obslužnost)

  2. a zbytek hospodářského výsledku ve výši 37 245,43 – (bude rozpočtován dle potřeby)

Aby bylo na potřebné výdaje (sazenice, sázení, mzdy apod.) je stále zaúčtována z roku 2004 ve fondu hospodářské činnosti a ponechána na účtu pro hospodářskou činnost částka 200 000,-Kč.

Výkaz hospodaření - běžná činnost 2007

Počáteční stav k 1.1.2007 288 956,84 Kč
Celkem příjmy 1 435 247,88 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2006 254 010,25
z FÚ celkem 915 683,38 Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 209 162,49 Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 16 169,59 Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 13 919,90 Kč
- právnické osoby 191 713,47 Kč
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 510,- Kč
- daň z nemovitosti 101 757,93 Kč
- daň z přidané hodnoty 382 450,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1 625,- Kč
Poplatky správní 200,- Kč
Úroky na účtu 3 987,25 Kč
Za odpady 31 400,- Kč
Dotace 128 998,- Kč
Za soukromé telefonní hovory a ostatní 1 344,- Kč
Dary 10 000,- Kč
Dlouhodobá záloha 76 000,- Kč
Za vstupenky 12 000,- Kč


Celkem výdaje 1 114 523,34 Kč
z toho: .
Silnice - opravy a služby 14 720,50 Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 5 445,35 Kč
Dopravní obslužnost 22 284,50 Kč
Na školství 131 976,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 83 586,- Kč
Požární ochrana (poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 15 204,- Kč
Dary věcné obyvatelům a dětem 21 326,- Kč
Knihovna, kultura 7 608,- Kč
Zastupitelstvo 86 199,- Kč
Správa 716 008,99 Kč
Ostatní převody 3 770,- Kč
Vzhled obce 6 385,- Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2007 609 681,38 Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 716 008,99 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 81 742,- Kč
- DHIM (počítače + znaky...) 92 760,40 Kč
- Elektrika 17 614,85 Kč
- Plyn 39 163,03 Kč
- Platby daní, kolky, právní služby, poštovné a ostatní 2 490,- Kč
- Poplatky bance 16 894,- Kč
- Telefon 11 893,50 Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál, materiál na opravy, cestovné apod. 20 174,21 Kč
- Nákup služeb 22 628,50 Kč
- Úprava prostoru před OÚ 241 648,- Kč
- Rozšíření veřejného osvětlení 1 169,- Kč
- Čekárna 91 571,50 Kč
- Územní plán 64 260,- Kč
- Vstupenky do divadla 12 000,- Kč

Celkové hospodaření podle bankovních účtů r.2007 - běžná i hospodářská činnost:

Počáteční stav k 1.1.2007 735 121,09 Kč
z toho - běžná činnost 288 956,84 Kč
- hospodářská činnost 446 164,25 Kč
Příjmy celkem 1 671 489,11 Kč
z toho - běžná činnost vč. hospodářského výsledku HČ 1 435 247,88 Kč
- hospodářská činnost 236 241,23 Kč
Výdaje celkem 1 557 434,39 Kč
z toho - běžná činnost 1 114 523,34 Kč
- hospodářská činnost 188 900,80 Kč
výdaj - převod z hosp. činnosti na běžnou vč. daně 254 010,25 Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2007 849 175,81 Kč
z toho - běžná činnost 609 681,38 Kč
- hospodářská činnost 239 494,43 Kč

ZPĚT