Rok 2006

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 418 864,- Kč
Tržba za vodu ...ke zdanění . 42 282,-Kč
z toho 42 840,- Kč příjmy skutečné .
- -11 128,-Kč doplatek - výběr za rok 2005 .
- +10 570,- nedoplatek za rok 2006 .
Nájem pozemků . 5 885,-Kč
Úrok na běžný účet . 1 050,25 Kč
Dotace na les 0,- Kč
Celkem tržby . 468 081,25 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 4 980,- Kč
. služby - těžba, přibližování dřeva 70 260,- Kč
Celkem les . 75 240,- Kč
Vodárna oprava 0,- Kč
. rozbory vody 26 596,- Kč
. elektrika 54 804,- Kč
Celkem vodárna . 81 400,- Kč
Mzdy a odvody . 50 990,- Kč
. . .
Poplatky v bance . 6 441,- Kč
Celkem náklady . 214 071,- Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) 254 010,25 Kč

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BČ 0,- Kč

Hospodářský výsledek po zdanění 254 010,25 Kč


S hospodářským výsledkem naloženo takto:

Obec uplatnila snížení základu daně podle § 7 odst.20 a proto převede celý hospodářský výsledek za rok 2006 z hospodářského účtu na účet pro běžnou činnost takto:

  1. částku získanou úsporou daňové povinnosti ve výši 60 960,-. Tato částka bude použita na vyjmenované účely dle §7 odst. 20 (např. školství, dopravní obslužnost)

  2. a zbytek hospodářského výsledku ve výši 193 050,25 – (bude rozpočtován dle potřeby)

Aby bylo na potřebné výdaje (sazenice, sázení, mzdy apod.) je stále zaúčtována z roku 2004 ve fondu hospodářské činnosti a ponechána na účtu pro hospodářskou činnost částka 200 000,-Kč.

Výkaz hospodaření - běžná činnost

Počáteční stav k 1.1.2006 186 089,88 Kč
Celkem příjmy 1 043 625,04 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2005 42 775,47
z FÚ celkem 813 648,80 Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 180 750,- Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 17 169,- Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 11 654,- Kč
- právnické osoby 195 162,- Kč
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 510,80 Kč
- daň z nemovitosti 67 976,- Kč
- daň z přidané hodnoty 340 427,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1 700,- Kč
Poplatky správní 400,- Kč
Úroky na účtu 1 576,97 Kč
Za prodané HIM 1 000,- Kč
Dotace 168 653,80 Kč
Za soukromé telefonní hovory a ostatní 3 870,- Kč
Dary 10.000,- Kč


Celkem výdaje 940 758,08 Kč
z toho: .
Silnice - opravy a služby 24 216,50 Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně opravy 13 571,- Kč
Dopravní obslužnost 24 080,50 Kč
Na školství 92 250,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 62 194,- Kč
Požární ochrana (poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 14 326,- Kč
Dary věcné obyvatelům a dětem 18 949,- Kč
Knihovna, kultura 4 175,50 Kč
Hřiště 3 612,- Kč
Zastupitelstvo 73 005,- Kč
Správa 563 250,78 Kč
Ostatní převody 2690,- Kč
Vzhled obce 6 873,- Kč
Volby parlamentní 20 244,- Kč
Volby obecní zastupitelstvo 19 320,80 Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2006 288 956,84 Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 563 250,78 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 60 857,- Kč
- DHIM (počítače + křovinořez) 65 405,- Kč
- Elektrika 14 548,- Kč
- Plyn 39 357,- Kč
- Platby daní, kolky, právní služby a ostatní 2 543,- Kč
- Poštovné 815,- Kč
- Poplatky bance 17 102,- Kč
- Telefon 14 492,- Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál apod. 15 820,- Kč
- Cestovné, pohoštění 655,- Kč
- Nákup služeb 11 025,- Kč
- Modernizace OÚ 304 152,28 Kč
- Rozšíření veřejného osvětlení 14 715,50 Kč
- Projekt čekárna 1 764,- Kč

Celkové hospodaření podle bankovních účtů r.2006 - běžná i hospodářská činnost:

Počáteční stav k 1.1.2006 503 975,85 Kč
z toho - běžná činnost 186 089,88 Kč
- hospodářská činnost 317 885,97 Kč
Příjmy celkem 1 518 149,29 Kč
z toho - běžná činnost vč. hospodářského výsledku HČ 1 043 625,04 Kč
- hospodářská činnost 474 524,25 Kč
Výdaje celkem 1 287 004,05 Kč
z toho - běžná činnost 940 758,08 Kč
- hospodářská činnost 213 527,- Kč
výdaj - převod z hosp. činnosti na běžnou vč. daně 42 775,47 Kč
- výdej - mylná platba (patřilo Nové Vsi) 89 943,50 Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2006 735 121,09 Kč
z toho - běžná činnost 288 956,84 Kč
- hospodářská činnost 446 164,25 Kč

ZPĚT