Rok 2005

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 176 178,50 Kč
Tržba za vodu ...ke zdanění . 46 748,-Kč
z toho 50 682,- Kč příjmy skutečné .
- -15 062,-Kč doplatek - výběr za rok 2004 .
- +11 128,-Kč nedoplatek za rok 2005 .
Nájem pozemků  na pohledávce 5 885,- Kč
Úrok na běžný účet . 724,89 Kč
Dotace na les 24 300,- Kč
Celkem tržby . 253 836,39 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 27 490,- Kč
. služby - těžba, přibližování dřeva 65 853,- Kč
Celkem les . 93 343 Kč
Vodárna oprava 1 631,- Kč
. rozbory vody 17 090,50 Kč
. elektrika 47 275,42 Kč
Celkem vodárna . 65 996,92 Kč
Mzdy a odvody . 44 979,- Kč
Občerstvení . 436,30 Kč
Poplatky v bance . 6 742,- Kč
Celkem náklady . 211 060,92 Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) 42 775,47 Kč

Daň z příjmu - vypočtená 0,- Kč

S hospodářským výsledkem po zdanění naloženo - celý bude převeden na běžnou činnost takto:
převod na běžný účet- osvobození §7 odst. 20 42 775,47 Kč


Aby bylo na potřebné výdaje (sazenice, sázení, mzdy apod.) je stále zaúčtováno z roku 2004 ve fondu hospodářské činnosti a ponecháno na účtu pro hospodářskou činnost 200 000 Kč.

Výkaz hospodaření - běžná činnost

Počáteční stav k 1.1.2005 102 064,81 Kč
Celkem příjmy 1 373 255,85 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2004 vč. daně za obec 283 594,43Kč
z FÚ celkem 782 606,- Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 168 520,- Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 33 796,- Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 9 576,- Kč
- právnické osoby 196 244,- Kč
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 2 315,- Kč
- daň z nemovitosti 60 059,- Kč
- daň z přidané hodnoty 312 096,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1 650,- Kč
Poplatky správní 700,- Kč
Úroky na účtu 847,42 Kč
Za prodané pozemky 14 330,- Kč
Dotace 261 193,50 Kč
Za soukromé telefonní hovory a ostatní 18 334,50 Kč
Dary 10.000,- Kč


Celkem výdaje 1 289 230,78 Kč
z toho: .
Silnice - opravy a služby 3 927,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně opravy 4 658,78 Kč
Dopravní obslužnost 23 272,10 Kč
Na školství 68 616,- Kč
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 59 068,50 Kč
Požární ochrana (poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 36 538,50 Kč
Dary věcné obyvatelům a dětem 23 825 Kč
Knihovna, kultura 5 599,- Kč
Hřiště 2 430,- Kč
Zastupitelstvo 73 190,- Kč
Správa 963 529,90 Kč
Ostatní převody 24 576,- Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2005 186 089,88Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 963 529,90 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 52 116,- Kč
- DHIM  116 699,- Kč
- Elektrika 13 018,30 Kč
- Plyn 43 004,- Kč
- Platby daní, kolky, právní služby 13 094,80 Kč
- Poštovné 970,- Kč
- Poplatky bance 17 127,- Kč
- Telefon 14 713,50 Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál apod. 11 136,- Kč
- Cestovné, pohoštění 586,- Kč
- Nákup služeb 45 717,40 Kč
- Inženýrské sítě pro 3 RD 335 897,- Kč
- Modernizace OÚ 399 070,90 Kč
- Pozemky 380 Kč

Celkové hospodaření podle bankovních účtů r. 2005 - běžná i hospodářská činnost:

Počáteční stav k 1.1.2005 572 777,24 Kč
z toho - běžná činnost 102 064,81 Kč
- hospodářská činnost 470 712,43 Kč
Příjmy celkem 1 715 084,74 Kč
z toho - běžná činnost vč. hospodářského výsledku HČ 1 373 255,85 Kč
- hospodářská činnost 251 885,39 Kč
- příjem - mylná platba (patřilo Nové Vsi) 89 943,50 Kč
Výdaje celkem 1 783 886,13 Kč
z toho - běžná činnost 1 289 230,78 Kč
- hospodářská činnost 211 060,92 Kč
výdaj - převod z hosp. činnosti na běžnou vč. daně 283 594,43 Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2005 503 975,85 Kč
z toho - běžná činnost 186 089,88 Kč
- hospodářská činnost 317 885,97 Kč

ZPĚT