Rok 2004

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 778 819,- Kč
Tržba za vodu ...ke zdanění . 45 450,-Kč
z toho 40 093,- Kč příjmy skutečné .
- -9 705,-Kč doplatek - výběr za rok 2003 .
- +15 062,-Kč nedoplatek za rok 2004 .
Nájem . 4.708,- Kč
Úrok na běžný účet . 982,08 Kč
Celkem tržby . 829 959,08 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 18 835,50 Kč
. služby - přibližování dřeva, těžba 129 340,40 Kč
Celkem les . 148 175,90 Kč
Vodárna materiál 0,- Kč
. rozbory vody 23 195,50 Kč
. elektrika 30 695,25 Kč
. oprava vodárny 3 894,- Kč
Celkem vodárna . 57 784,75 Kč
Mzdy a odvody . 133 215,- Kč
Poplatky v bance . 7 189,- Kč
Celkem náklady . 346 364,65 Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) 483 594,43 Kč

Daň z příjmu - vypočtená - převádí se na BČ................................79 240,- Kč 
Hospodářský výsledek po zdanění...............................................404 354,43 Kč

S hospodářským výsledkem naloženo takto:

Na běžnou činnost převedeno 204 354,43 Kč. Obec převedla část hospodářského výsledku na BÚ pro běžnou činnost, neboť uplatnila osvobození podle §7 odst. 20 ve výši 200 000 Kč a dále část zisku ve výši 4 354,43 Kč, aby na účtu pro HČ zbylo na potřebné výdaje (sazenice, sázení, mzdy apod.) 200 000 Kč, které se mohou kdykoli převést, neboť jsou zaúčtovány do fondu hospodářské činnosti.


Výkaz hospodaření - běžná činnost

Počáteční stav k 1.1.2004 458 903,55 Kč
Celkem příjmy 1 499 480,48 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2003 a fondu HČ min. let 347 262,56 Kč
z FÚ celkem 787 774,- Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 148 048,- Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 68 417,- Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 10 627,- Kč
- právnické osoby 167 047,- Kč
- odvody za odnětí půdy a odnětí funkce lesa 4 033,- Kč
- daň z nemovitosti 143 401,- Kč
- daň z přidané hodnoty 246 201,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1 500,- Kč
Poplatky správní 320,- Kč
Úroky na účtu 2 055,42 Kč
Za prodané pozemky 171 804,- Kč
Dotace 173 352,- Kč
Za soukromé telefonní hovory a ostatní např žel. šrot 15 412,50 Kč


Celkem výdaje 1 856 319,22 Kč
z toho: .
Silnice - oprava komunikací a zimní údržba 6 833,90 Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně opravy 7 961,36 Kč
Dopravní obslužnost 13 607,40 Kč
Na školství 76 062,- Kč
Odvoz odpadů - komunální, nebezpečný i ostatní 42 087,- Kč
Požární ochrana (poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 23 698,50 Kč
Dary věcné obyvatelům a dětem 17 825,50 Kč
Knihovna, kultura 8 377,50 Kč
Hřiště 16 206,50 Kč
Na volby 56 821,50 Kč
Zastupitelstvo 72 742,- Kč
Správa 1 509 986,06 Kč
Vratky záloh 4 110,- Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2004 102 064,81 Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 1 509 986,06 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 52 797,- Kč
- DHIM - stůl 1 490,- Kč
- Elektrika 16 933,89 Kč
- Plyn 18 918,50 Kč
- Platby daní, kolky, právní služby 5 049,- Kč
- Poštovné 780,- Kč
- Poplatky bance 19 981,- Kč
- Telefon, internet 13 542,50 Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál apod. 9 720,- Kč
- Cestovné, pohoštění 755,- Kč
- nákupy ostatní, materiál atd. 1 009,30 Kč
- Nákup služeb 15 296,80 Kč
- Modernizace OÚ - zaplaceno 1 354 722,37 Kč

Celkové hospodaření podle bankovních účtů r. 2004 - běžná i hospodářská činnost:

Počáteční stav k 1.1.2004 798 641,11 Kč
z toho - běžná činnost 458 903,55 Kč
- hospodářská činnost 339 737,56 Kč
Příjmy celkem 2 324 082,56 Kč
z toho - běžná činnost vč. hospodářského výsledku HČ 1 499 480,48 Kč
- hospodářská činnost 824 602,08 Kč
Výdaje celkem 2 549 946,43 Kč
z toho - běžná činnost 1 856 319,22 Kč
- hospodářská činnost 346 364,65 Kč
výdaj - převod z hosp. činnosti na běžnou 347 262,56 Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2004 572 777,24 Kč
z toho - běžná činnost 102 064,81Kč
- hospodářská činnost 470 712,43 Kč

ZPĚT