Rok 2003

Výkaz hospodaení - hospodáská innost

Trby:
Trby za devo . 495 396,50 K
Trba za vodu ...ke zdanní . 38 817,-K
z toho 36 498,- K píjmy skutené .
- -7 376,-K doplatek - výbr za rok 2002 .
- +9 705,-K nedoplatek za rok 2003 .
Nájem . 4.708,- K
Úrok na bný úet . 1 899,26 K
Dotace . 7 640,- K
Celkem trby . 498 460,76 K

Náklady:
Les materiál- postik, sazenice, benzín 9 299,10 K
. sluby - pibliování deva, tba 116 471,40 K
Celkem les . 125 770,50 K
Vodárna materiál 345,- K
. rozbory vody 7 478,10 K
. elektrika 26 359,20 K
. oprava vodárny 2 026,40 K
Celkem vodárna . 36 208,70 K
Mzdy a odvody . 62 800,- K
Oberstvení . 436,30 K
Poplatky v bance . 6 419,- K
Celkem náklady . 231 198,20 K

Úetní hospodáský výsledek (trby - náklady) 267 262,56 K

Da z píjmu - vypotená 0,- K

S hospodáským výsledkem naloeno - celý bude peveden na bnou innost takto:
pevod na bný úet- osvobození §7 odst. 20 267 262,56 K


Výkaz hospodaení - bná innost

Poátení stav k 1.1.2003 555 966,53 K
Celkem píjmy 1 377 826,32 K
z toho: .
z hospodáské innosti roku 2002 440 558,64 K
z FÚ celkem 627 904,- K
z toho .
- fyzické osoby závislá innost 133 258,- K
- fyzické osoby somostatn výdlená innost 28 289,- K
- fyzické osoby - kap. innost 8 792,- K
- právnické osoby 151 216,- K
- odvody za odntí pdy a odntí funkce lesa 2 498,- K
- da z nemovitosti 80 445,- K
- da z pidané hodnoty 223 406,- K
Dále: .
Poplatek ze ps 1 350,- K
Poplatky správní 420,- K
Úroky na útu 6 939,78 K
Za prodané pozemky 1 740,- K
Dotace 194 249,70 K
Za soukromé telefonní hovory 1 214,20 K
Nahodilé píjmy zízení vcného bemene na in. sít 43 450,- K
Dar 60.000,- K


Celkem výdaje 1 474 889,30 K
z toho: .
Silnice - oprava komunikací a zimní údrba 14 510,90 K
Pevod (dotace na lesy) na H 7 640,- K
Spoteba elektriky - veejné osvtlení, vetn opravy 14 849,30,- K
Dopravní obslunost 24 877,20 K
Na školství 79 308,- K
Odvoz odpad - komunální, nebezpený i ostatní 28 629,80 K
Poární ochrana (poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 26 416,10 K
Dary 17 899,- K
Knihy, kultura 5 459,- K
Na volby 35 108,70 K
Zastupitelstvo 76 000,- K
Správa 1 112 901,30 K
Územní plánován 1320,- K
Vratky záloh 31 290,- K
Konený stav na bném útu k 31.12.2003 458 903,55 K

Správa a místní zastupitelstvo podrobn 1 112 901,30 K
- z toho: .
- Mzdy vetn odvod a refundace 52 366,- K
- DHIM - mobilní telefony 7 790,- K
- Elektrika 18 694,70 K
- Plyn 10 659,80 K
- Platby daní, kolky, právní sluby 685,- K
- Poštovné 707,- K
- Poplatky bance 18 952,- K
- Telefon, internet 10 030,20 K
- Sbírky zákon, kanceláský materiál apod. 6 359,40 K
- Cestovné, školení 942,- K
- nákupy ostatní, materiál atd. 1 009,30 K
- Nákup slueb, v projektu in. sítí 33 275,60 K
- Nákup pozemku 28 484,- K
- Modernizace OÚ - zaplaceno 919 565,30 K
- Pohoštní 3 381,- K

Celkové hospodaení podle bankovních út r. 2003 - bná i hospodáská innost:

Poátení stav k 1.1.2003 1 071 789,17 K
z toho - bná innost 555 966,53 K
- hospodáská innost 515 822,64 K
Píjmy celkem 1 873 968,08 K
z toho - bná innost v. hospodáského výsledku H 1 377 826,32 K
- hospodáská innost 496 141,76 K
Výdaje celkem 2 147 116,14 K
z toho - bná innost 1 474 889,30K
- hospodáská innost 1231 668,20 K
výdaj - pevod z hosp. innosti na bnou 440 558,64 K
Konený zstatek penních prostedk k 31.12.2003 798 641,11 K
z toho - bná innost 458 903,55K
- hospodáská innost 339 737,56 K

ZPT