Rok 2002

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 493 087,50,- Kč
Tržba za vodu ...ke zdanění . 29 542,-Kč
z toho 30 286,- Kč příjmy skutečné .
- -8 130,-Kč doplatek - výběr za rok 2001 .
- +7 386,-Kč nedoplatek za rok 2002 .
Nájem pozemků . 4.924,- Kč
Úrok na běžný účet . 3 038,54 Kč
Dotace . 2 820,- Kč
Náhrada od plynáren . 86 310,- Kč
Celkem tržby . 619 722,04 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 2 311,50 Kč
. služby - přibližování dřeva 79 461,70 Kč
Celkem les . 81 773,20 Kč
Vodárna materiál 833,- Kč
. rozbory vody 17 370,30 Kč
. elektrika 24 759,60 Kč
Celkem vodárna . 42 962,90 Kč
Oprava lesních cest . 0,- Kč
Mzdy a odvody . 47 917,- Kč
Občerstvení . 436,30 Kč
Poplatky v bance . 6 074,- Kč
Celkem náklady . 179 163,40 Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) 440 558,64 Kč

Daň z příjmu - vypočtená 43 400,- Kč

S hospodářským výsledkem naloženo - celý bude převeden na běžnou činnost takto:
převod na běžný účet- osvobození §7 odst. 20 300 000,- Kč
převod daně na BÚ 43 400,- Kč
čistý zisk rovněž převeden a rozpočtován na BÚ 97 158,64,- Kč


Výkaz hospodaření - běžná činnost

Počáteční stav k 1.1.2002 355 821,48 Kč
Celkem příjmy 913 879,95 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2001 10 542,61 Kč
z FÚ celkem 597 093,- Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 114 123,- Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 58 623,- Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 9 049,- Kč
- právnické osoby 134 457,- Kč
- odvody za odnětí půdy 683,- Kč
- daň z nemovitosti 84 232,- Kč
- daň z přidané hodnoty 195 926,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1 230,- Kč
Poplatky správní 70,- Kč
Úroky na účtu 4 329,24 Kč
Za prodané pozemky 14 580,- Kč
Dotace 154 701,- Kč
Za soukromé telefonní hovory 1 883,10 Kč
Nahodilé příjmy 0,- Kč
Za akcie a dividendy 49 451,- Kč
Dar 80.000,- Kč


Celkem výdaje 713 734,90 Kč
z toho: .
Silnice - oprava komunikací a zimní údržba 2 703,80 Kč
Projekt na lesní cestu 0,- Kč
Převod (dotace na lesy) na HČ 2 820,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně opravy 16 600,- Kč
Dopravní obslužnost 42 330,90 Kč
Na školství 43 433,- Kč
Odvoz odpaduí 17 454,40 Kč
Požární ochrana (poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 42 371,60,- Kč
Dary 19 086,90 Kč
Knihy, kultura 1974,- Kč
Na volby 50 318,30 Kč
Zastupitelstvo 60 468,- Kč
Správa 403 454,- Kč
Územní plánován 1320,- Kč
Vratky záloh 9 400,- Kč
Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2002 555 966,53 Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 403 454,- Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 57 117,- Kč
- DHIM - kontejner na papír 11 932,30,- Kč
- Elektrika 18 685,20 Kč
- Plyn 16 481,70 Kč
- Platby daní, kolky, právní služby 714,90 Kč
- Poštovné 80,- Kč
- Poplatky bance 10 776,- Kč
- Telefon, internet 10 118,60 Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál apod. 10 320,80 Kč
- Cestovné 1 273,- Kč
- nákupy ostatní, materiál atd. 8 429,60 Kč
- Nákup služeb 24 922,60 Kč
- Opravy a udržování OÚ 2 586,40 Kč
- Modernizace OÚ 229 065,90 Kč
- Programové vybavení 950 Kč

Celkové hospodaření podle bankovních účtů r. 2002 - běžná i hospodářská činnost:

Počáteční stav k 1.1.2002 440 057,09 Kč
z toho - běžná činnost 355 821,48 Kč
- hospodářská činnost 84 235,61 Kč
Příjmy celkem 1 534 345,99 Kč
z toho - běžná činnost vč. hospodářského výsledku HČ 913 879,95 Kč
- hospodářská činnost 620 466,04 Kč
Výdaje celkem 902 613,91 Kč
z toho - běžná činnost 713 734,90 Kč
- hospodářská činnost 178 336,40 Kč
výdaj - převod z hosp. činnosti na běžnou 10 542,61 Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2002 1 071 789,17 Kč
z toho - běžná činnost 555 966,53 Kč
- hospodářská činnost 515 822,64 Kč

ZPĚT