Rok 2001

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 118.740,- Kč
Tržba za vodu ...ke zdanění . 32.530,-Kč
z toho 28.705,- Kč příjmy skutečné .
- -4.305,-Kč doplatek - výběr za rok 2000 .
- +8.130,-Kč nedoplatek za rok 2001 .
Nájem pozemků . 4.924,- Kč
Úrok na běžný účet . 858,81 Kč
Dotace . 11.586,- Kč
Celkem tržby . 168.638,81 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 2.417,60 Kč
. služby - přibližování dřeva 78.074,30 Kč
Celkem les . 80.491,90 Kč
Vodárna materiál 0,- Kč
. rozbory vody 5.167,10 Kč
. elektrika 19.543,20 Kč
Celkem vodárna . 24.710,30 Kč
Oprava lesních cest . 8.274,- Kč
Mzdy a odvody . 38.956,- Kč
Poplatky v bance . 5.664,- Kč
Celkem náklady . 158.096,20 Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) 10.542,61 Kč

Daň z příjmu - vypočtená 0,- Kč

S hospodářským výsledkem naloženo - celý bude převeden na běžnou činnost takto:
převod na běžný účet- osvobození §7 odst. 20 10.542,61 Kč


Výkaz hospodaření - běžná činnost

Počáteční stav k 1.1.2001 135.908,54 Kč
Celkem příjmy 915.187,44 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2000 142.555,96 Kč
z FÚ celkem 531.702,- Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 106.069,- Kč
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 31.223,- Kč
- fyzické osoby - kap. činnost 9.385,- Kč
- právnické osoby 115.153,- Kč
- odvody za odnětí půdy 1.599,- Kč
- daň z nemovitosti 68.567,- Kč
- daň z přidané hodnoty 199.706,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1.350,- Kč
Poplatky správní 250,- Kč
Úroky na účtě 3.890,88 Kč
Za prodané pozemky 19.440,- Kč
Dotace 132.674,- Kč
Za soukromé telefonní hovory 1.832,60 Kč
Nahodilé příjmy - na opravu cesty, za el. z HČ 51.492,- Kč
Dar pro hasiče 30.000,- Kč


Celkem výdaje 695.274,50 Kč
z toho: .
Silnice - oprava komunikací a zimní údržba 43.495,20 Kč
Projekt na lesní cestu 18.869,- Kč
Převod (dotace na lesy) na HČ 11.586,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně opravy 9.844,50 Kč
Dopravní obslužnost 33.824,70 Kč
Na školství 35.391,- Kč
Odvoz odpadu komunální 12.068,30 Kč
Odvoz odpadu - ostatní 1.187,- Kč
Požární ochrana (poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 2.845,- Kč
Dary 8.125,30 Kč
Knihy, kultura 2.199,40 Kč
Zastupitelstvo 60.816,- Kč
Správa 380.649,30 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 54.905,- Kč
- DHIM - pinkpongový stůl 5.559,- Kč
- Elektrika 17.892,70 Kč
- Plyn 8.034,30 Kč
- Platby daní, kolky 2.080,- Kč
- Poštovné 565,- Kč
- Poplatky bance 10.119,- Kč
- Telefon, internet 8.376,10 Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál apod. 8.115,40 Kč
- Cestovné 2.336,40 Kč
- nákupy ostatní, materiál atd. 9.563,90 Kč
- Nákup služeb 5.699,60 Kč
- Opravy a udržování OÚ 1.843,- Kč
- Modernizace OÚ 219.958,40 Kč
- Programové vybavení 24.399,50 Kč
- Nákup pozemku 1.202,- Kč
Motorová pila 22.725,80 Kč
Statistika 1.400,- Kč
Vratky záloh na plyn po zápočtu pohledávek 50.248,- Kč
Konečný stav na běžném účtě k 31.12.2001 355.821,48 Kč

Celkové hospodaření podle bankovních účtů r. 2001 - běžná i hospodářská činnost:

Počáteční stav k 1.1.2001 385.256,80 Kč
z toho - běžná činnost 135.908,54 Kč
- hospodářská činnost 249.348,26 Kč
Příjmy celkem 1.080.001,25 Kč
z toho - běžná činnost vč. hospodářského výsledku HČ 915.187,44 Kč
- hospodářská činnost 164.813,81 Kč
Výdaje celkem 1.025.200,96 Kč
z toho - běžná činnost 695.274,50 Kč
- hospodářská činnost 165.878,50 Kč
výdaj - převod z hosp. činnosti na běžnou 164.047,96 Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2001 440.057,09 Kč
z toho - běžná činnost 355.821,48 Kč
- hospodářská činnost 84.235,61 Kč

ZPĚT