Rok 2000

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 333.429,- Kč
Tržba za vodu ...ke zdanění . 21.591,-Kč
z toho 21.648,- Kč příjmy skutečné .
- -4.362,-Kč doplatek - výběr za rok 1999 .
- +4.305,-Kč nedoplatek za rok 2000 .
Nájem . 3.693,- Kč
Úrok na běžný účet . 2.113,06 Kč
Dotace . 6.440,- Kč
Celkem tržby . 367.266,06 Kč

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice 8.251,40 Kč
. materiál - benzín, maziva 565,50 Kč
. materiál občerstvení 550,- Kč
. služby - přibližování dřeva 37.473,-Kč
Celkem les . 46.839,90 Kč
Vodárna materiál 0,- Kč
. rozbory vody 12.292,50 Kč
. elektrika 21.492,- Kč
. oprava vodárny 7.436,70 Kč
Celkem vodárna . 41.221,20 Kč
Oprava lesních cest . 4.410,- Kč
Mzdy a odvody . 47.470,- Kč
Poplatky v bance . 4.769,- Kč
Celkem náklady . 144.710,10 Kč

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) 222.555,96 Kč

Daň z příjmu - vypočtená 38.130,- Kč

S hospodářským výsledkem naloženo - celý bude převeden na běžnou činnost takto:
převod na běžný účet- osvobození §7 odst. 20 100.000,- Kč
převod daně na běžný účet 38.130,- Kč
čistý zisk rovněž převeden a rozpočtován na BÚ 84.425,96 Kč


Výkaz hospodaření - běžná činnost

Počáteční stav k 1.1.2000 381.126,14 Kč
Celkem příjmy 835.235,99 Kč
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 1999 131.121,87 Kč
z FÚ celkem 340.508,- Kč
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 92.452,- Kč
- fyzické osoby samostatně výdělečná činnost 0,- Kč
- právnické osoby 153.867,- Kč
- odvody za odnětí půdy 12.190,- Kč
- daň z nemovitosti 81.999,- Kč
Dále: .
Poplatek ze psů 1.250,- Kč
Poplatky správní 200,- Kč
Úroky na účtě 7.456,32 Kč
Za radon a zálohy na plyn 17.000,- Kč
Za prodané pozemky 36.033,- Kč
Dotace 216.540,- Kč
Za soukromé telefonní hovory 2.685,80 Kč
Nahodilé příjmy 1999,- Kč
Za akcie 52.500,- Kč
Volby 27.492,- Kč


Celkem výdaje 1.080.453,59 Kč
z toho: .
Silnice - nová výstavba 727.442,60 Kč
- oprava místních komunikací 2.646,- Kč
Projekt na lesní cestu 21.000,- Kč
Převod (dotace na lesy) na HČ 6.440,- Kč
Čištění kanalizace 1.097,60 Kč
El. energie pro vodu (bude převedeno na HČ) 21.492,- Kč
Poplatek daní 100,- Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení 8.850,20 Kč
Dopravní obslužnost 24.613,99 Kč
Na školství 25.721,20 Kč
Odvoz odpadu komunální 12.008,10 Kč
Odvoz odpadu - ostatní 645,- Kč
Požární ochrana (poh. hmoty, školení, cestovné, refundace) 12.481,- Kč
Dary 6.866,40 Kč
Knihy 598,- Kč
Na volby 27.941,90 Kč
Na správu a zastupitelstvo 180.509,60 Kč
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 91.981,- Kč
- DHIM - kontejner plast 16.372,40 Kč
- Elektrika 16.411,10 Kč
- Plyn 7.400,- Kč
- Platby daní, kolky, evidence cenných papírů 7.830,- Kč
- Poštovné 1.060,- Kč
- Poplatky bance 8.728,- Kč
- Právnické služby 3.156,50 Kč
- Telefon, internet 9.733,50 Kč
- Sbírky zákonů, kancelářský materiál apod. 6.275,- Kč
- Cestovné 1.584,50 Kč
- nákupy ostatní, materiál atd. 528,10 Kč
- Nákup služeb - geometrický plán 9.449,50 Kč
Konečný stav na běžném účtě k 31.12.2000 135.908,54 Kč

Celkové hospodaření podle bankovních účtů r. 2000 - běžná i hospodářská činnost:

Počáteční stav k 1.1.2000 509.506,01 Kč
z toho - běžná činnost 381.126,14 Kč
- hospodářská činnost 128.379,87 Kč
Příjmy celkem 1.202.559,05 Kč
z toho - běžná činnost vč. hospodářského výsledku HČ 835.235,99 Kč
- hospodářská činnost 367.323,06 Kč
Výdaje celkem 1.326.808,26 Kč
z toho - běžná činnost 1.080.453,59 Kč
- hospodářská činnost 115.232,80 Kč
výdaj - převod z hosp. činnosti na běžnou 131.121,87 Kč
Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2000 385.256,80 Kč
z toho - běžná činnost 135.908,54 Kč
- hospodářská činnost 249.348,26 Kč

ZPĚT