Podatelna

Podatelna Obecního úřadu Druhanov se nachází na adrese Druhanov 11, 582 91 Světlá nad Sázavou. Podatelna přijímá dokumenty v analogové podobě i digitální podobě. Podatelna je zároveň i výpravnou.

Po obdržení dokumentu v analogové podobě podatelna provede kontrolu všech náležitostí, které jsou potřebné pro zpracování, tj. zejména čitelnost a úplnost podaného dokumentu. Pokud se jedná o dokument neúplný či nečitelný a podatelna je schopna určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit, případně podatelna není schopna určit odesílatele, úřad dokument dále nezpracovává.

Elektronická podatelna

Elektronická je určena pro příjem dokumentů v digitální podobě.

Podání dokumentu v digitální podobě lze učinit několika způsoby:  

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány ve formátech: pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, rtf, jpg, bmp, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností je třeba vznést dotaz na podatelnu, kde bude sděleno, zda je daný formát akceptovatelný.

Elektronická podatelna provádí kontrolu všech náležitostí, které jsou potřebné pro zpracování dokumentů v digitální podobě, tj.: 

Pokud je podatelna schopna z dokumentu v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je dokument obsažen, zjistit adresu elektronické pošty odesílatele, potvrdí odesílateli, že dokument byl doručen a že splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a spisovým řádem Obecního úřadu Druhanov. 

Doručení dokumentu prostřednictvím informačního systému datových schránek se nepotvrzuje, neboť údaj o doručení generuje informační systém, z něhož jej lze získat. 

Součástí zprávy o doručení je datum a čas, kdy byl dokument v digitální podobě doručen, identifikátor dokumentu přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je dokument obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky  vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód případně chybný datový formát nebo není uložen na přípustném přenosném technickém nosiči dat, a z doručeného dokumentu v digitální podobě je možné zjistit elektronickou adresu odesílatele, podatelna neprodleně na tuto adresu odešle vyrozumění o zjištění škodlivého kódu, zjištění chybného datového formátu apod. Nepodaří-li se vadu odstranit, případně podatelna není schopna určit odesílatele, úřad dokument dále nezpracovává.

V případě dotazů týkajících se provozu podatelny se obracejte na adresu: druhanov@atlas.cz, případně na poštovní adresu úřadu.

Adresa podatelny: 

Obecní úřad Druhanov
Druhanov 11
582 91 Světlá nad Sázavou

  
Provozní doba podatelny:      


Pátek     19:00 - 20:00  hod


Obecní úřad Druhanov se při výkonu spisové služby řídí vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a platným spisovým řádem Obecního úřadu Druhanov.